บริษัทอุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชั้นนำ
ในประเทศไทย ที่ดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์ถังโลหะใหม่ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร
โดยเราได้เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ภายใต้กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
อันทันสมัย การที่บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2000 เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้
ได้ตามมาตรฐานสากล ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ถังโลหะ 2 แห่ง
โดยแห่งแรกตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อีกแห่ง
ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ถ้าท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ท่าน
สามารถเข้าไปชมในเว็บไซด์ของบริษัท หรือสามารถติดต่อมายังที่เบอร์โทรศัพท์
02-264 0817-19 หรือ 038-571-980-2